Programma

“Veel gedaan,

Samen nog meer te doen!”

   

Programma gemeenteraadsverkiezingen 2012

 

 

Beste inwoner en kiezer van Beerse en Vlimmeren

  

Waarom CDE-Vlim.be?

CDE

Inmiddels is het al 25 jaar geleden dat een dynamische groep van jonge en ambitieuze politici besloot om een nieuwe formatie op te starten voor de gemeenteraadsverkiezing in de gemeente Beerse. De toenmalige CVP vormde met enkele mensen van andere lijsten en onafhankelijken de Christen-Democratische Eenheid (CDE).

Dit initiatief bleek goed gesmaakt door de kiezer, want achtereenvolgens maakten zij deel uit van drie van de vier besturen in de volgende jaren.

 • 1989-1994: CDE (absolute meerderheid)
 • 1995-2000: CDE (absolute meerderheid)
 • 2001-2006: oppositie
 • 2007-2012: CDE (coalitie met Groen!)

Ook de nieuwe CDE-ploeg blijft geloven in dit verruimd christen-democratisch project. De intentie was dan ook om met de bagage van 25 jaar ervaring en een geüpdatete en moderne visie naar de kiezer te trekken op 14 oktober 2012.

 

Vlim.be

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing van 2000 kwam het idee om een eigen Vlimmerse lijst te maken. Los van nationale politieke ideologieën  maakte men de lijst Vlim.be bekend.

De bedoeling was om met een sterke Vlimmerse ploeg te wegen op het beleid en zelfs deel te nemen aan een bestuursmeerderheid. Dit werd onmiddellijk bezegeld met anderhalf schepenmandaat in de coalitie 2001-2006, maar in de voorbije legislatuur werd Vlim.be naar de oppositiebanken verwezen.

Tijdens de voorbereidingen voor de huidige gemeenteraadsverkiezingen hebben de mensen van Vlim.be heel wat denkoefeningen gemaakt.

Ze concludeerden dat het nog steeds noodzakelijk was om met een sterke Vlimmerse ploeg deel te nemen. Ze willen in verschillende dossiers een stempel drukken en een kwaliteitsinjectie geven aan het bestuur.

 

Huwelijk

Waar links en recht gestart werd met informele, soms haast politiek-filosofische gesprekken ging dit al snel over tot meer formele bijeenkomsten.

Hier werden de mogelijkheden afgetast om samen te werken.

De bevindingen waren unaniem: in een samenwerking CDE en Vlim.be zit toekomst. De doelen waren immers vergelijkbaar en het programma verzoenbaar. Hier was maar één mogelijkheid: een huwelijk tussen de twee partijen.

 

Waar men ook voor staat, men weet dat binnen CDE-Vlim.be steeds gekozen wordt voor een evenwichtige uitbouw van eenieders belangen en welzijn. Dat is hetgeen waarvoor onze kandidaten wensen te gaan.

 

 

Wat CDE-Vlim.be de komende bestuursperiode als belangrijke uitdagingen ziet, leest u in deze brochure.

 

Kiezen is je voorkeur uitspreken voor een programma. En of je er nu interesse voor hebt of niet, de komende 6 jaar zal Beerse ook op politiek vlak verder moeten. Mogen we je daarom vragen ons programma, desnoods samen met dat van andere, door te nemen zodat je op 14 oktober een gefundeerde stem kunt uitbrengen.

 

Alvast onze dank!

CDE-Vlim.be

  

“Ieder mens is uniek maar wordt pas volledig zichzelf in gemeenschap”

(CD&V-senator Rik Torfs).

  

Deze uitspraak vormt de rode draad in het programma dat CDE-Vlim.be tijdens de komende legislatuur wilt uitwerken.

  

Mensen zijn individualistischer dan vroeger. Ze maken hun eigen keuzen. Ieder mens verdient die vrijheid zolang hij anderen respectvol bejegent. De ontplooiing van het individu is een goede zaak zolang het niet in egoïsme ontaardt. Want de solidariteit, de hoeksteen van onze samenleving, moet blijven. Wij geloven in de kracht en de creativiteit van individuen, maar ook in hun diepe zin voor solidariteit.

 

Deze fundamentele gedachten staan uitgewerkt in het programma dat CDE-Vlim.be wil realiseren in de periode 2013-2019 Het is een totaal project, een visie op de toekomst van Beerse. Deze visie zit vervat in onze 5-V’s.

 

Verantwoordelijkheid nemen

Verbinden

Verzorgen

Versterken

Vooruitzien

  

Op 14 oktober 2012 zult u beslissen of CDE-Vlim.be dit totaal project mag waarmaken.

 

Verantwoordelijkheid nemen

Verantwoordelijkheid voelen voor onze samenleving is vertrouwen op onze samenleving, is kansen en ruimte geven aan het vrij initiatief.

 

Een gemeente en OCMW is te vergelijken met een groot bedrijf dat om en bij de 500 mensen tewerkstelt en dit in dienst van de bevolking, onze belangrijkste klant. Dit is de grootste taak en tevens een grote verantwoordelijkheid.  In eerste instantie dient het bestuur  deze verantwoordelijkheid op zich te nemen. Beerse is geen klein dorp meer en daarom is een bestuur nodig dat op een professionele manier de gemeente blijft besturen.

 

Als CDE-Vlim.be eisen wij daarom dat de leden van het schepencollege, naast hun eventuele dagtaak en avondvergaderingen,  minstens 2 dagen per week tijdens de kantooruren ter beschikking zijn voor de gemeente. Hierdoor zal de communicatie met de burger niet alleen toenemen, maar ook sneller en beter worden.

Verder moet de burger op een efficiënte en vriendelijke manier een antwoord krijgen op de gestelde vragen. Een opvolgingssysteem van lopende dossiers is een noodzaak en dient verder uitgewerkt te worden voor alle diensten. Hierdoor kan nagegaan worden in welke fase een dossier zich bevindt, waar de knelpunten zitten. Optimaal zou zijn indien de inwoners via de huidige sociale media hun dossier van thuis uit kunnen opvolgen. CDE –Vlim.be wil de komende jaren deze systemen onderzoeken en naar hun klantvriendelijkheid evalueren.

Dit alles vergt een optimaal personeelsbeleid. Vorige legislatuur heeft het bestuur de gemeentelijke diensten laten doorlichten. Hieruit zijn bepaalde knelpunten naar boven gekomen. In de komende bestuursperiode wil CDE-Vlim.be deze knelpunten wegwerken.

CDE-Vlim.be is niet blind voor nieuwe ontwikkelingen. CDE-Vlim.be wil nagaan in hoeverre de sociale media zoals internet, facebook, twitter en wie weet wat nog volgen zal, kunnen ingezet worden in het gemeentelijk beleid en in het verschaffen van informatie-op-maat aan u allen en dit niet zonder de mensen die niet beschikken over dergelijke media, te vergeten. Onze gemeentelijke infobladen zullen hun functie blijven vervullen.

 

Om dit te realiseren is een goed doordacht enverantwoord financieelbeleid noodzakelijk. Het huidige bestuur heeft bewezen (zie rapport Het Laatste Nieuws) dat ze door een verantwoord financieel beleid met de bestaande middelen heel wat heeft kunnen realiseren. Hiervoor is een weldoordachte, globale visie nodig. CDE-Vlim.be heeft bewezen dat ze die kan en wil dit verder zetten. Willen we onze financiën blijvend in goede banen leiden, is er dringend nood aan een kerntakendebat, waarin samen met de bevolking nagegaan wordt welke taken door de gemeente moeten aangeboden – ondersteund worden. Een optimale aanwending van mogelijke subsidiekanalen is hierin belangrijk.

 

Een verkeersveilig Beerse, zal één van de topprioriteiten blijven voor CDE-Vlim.be. Als gemeente hebben wij de verantwoordelijkheid om een duurzaam verkeersbeleid in de verschillende kernen uit te werken dat verkeersveiligheid, openbaar vervoer en bereikbaarheid met elkaar verzoent. Een gemeente overschrijdend overleg is hierover momenteel lopende.

Wat we echter zelf kunnen doen, moeten we doen. Zo zal komende bestuursperiode CDE-Vlim.be blijvend aandacht hebben voor het aanpassen en onderhouden van gemeentewegen en voetpaden. Hiervoor zal een masterplan opgesteld worden en jaarlijks worden hiervoor bedragen ingeschreven in de begroting.

Ook voor de fietser is nog heel wat werk te verzetten. Vooral de wegen Beerse-Rijkevorsel, Vlimmeren-Wechelderzande en Beerse-Merksplas dienen komende bestuursperiode aangepakt en/of voltooid te worden. Verder dienen we ook te investeren in de nodige fietsinfrastructuur. Bestaande fietspaden moeten goed onderhouden worden en de heggen langs de fietspaden tijdig gesnoeid. Op openbare plaatsen moeten voldoende en vooral comfortabele en diefstalveilige fietsenstallingen komen. Hierbij denkt CDE-Vlim.be aan plaatsen zoals de belangrijkste stopplaatsen van openbaar vervoer, het gemeentehuis, de cultuur- en sportfaciliteiten en kerkpleinen.

 

Iedereen moet zich in Beerse veilig voelen”. De lokale wijkagenten en regionale politie spelen hierin een grote rol. De wijkagent en raadsleden moeten het aanspreekpunt zijn voor de inwoners van Beerse. Zij moeten functioneren als signaalgever van mogelijke problemen, bvb. hangjongeren, fietsdiefstallen,…. Verder dient het Uniform Gemeentelijk Politiereglement (UGP) nageleefd te worden en zal het Zonaal Veiligheidsplan van de politiezone Turnhout, de basis vormen om overlast en onveiligheidsgevoel aan te pakken.

De handhaving van veiligheid is echter niet alleen een politionele taak. Veiligheid begint bij je gezin, bij je buurt of wijk. En als gemeente moeten wij toezien dat die veiligheid gewaarborgd wordt. Preventie is in gans dit proces een rode draad. Daarom wil CDE-Vlim.be dat de lokale politie de bestaande preventie- en sensibiliseringscampagnes ook de komende jaren blijft uitvoeren en het oprichten van Buurt Informatie Netwerken (BIN) blijft stimuleren.

Verder zal CDE-Vlim.be de komende jaren blijven investeren in goede buurtwerkingen. De rol die zij hebben in o.a. het veiligheidsaspect, de integratieproces van nieuwe inwoners, het opsporen van armoede, is immers te belangrijk om mensen de kans te geven zich te ontplooien. Verder zullen wij het niet nalaten om, net als de voorbije jaren, de buurten en wijken te blijven ontmoeten op buurt- of wijkvergaderingen.

 

Veiligheid is echter meer dan politie. Ook onze brandweerdienst hoort hieronder en is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Tijdens de bestuursperiode 2007-2012 hebben we veel geïnvesteerd in onze brandweer waardoor wij over een goed uitgeruste brandweer kunnen beschikken. En met fierheid mogen we zeggen dat de brandweer van Beerse zowel nationaal als internationaal hoog staat aangeschreven.

Als CDE-Vlim.be willen we dit zo niet alleen behouden, maar ook versterken. We beseffen heel goed dat de hervorming van de brandweer op stapel staat en dat hierover nog heel veel vragen bestaan. Als bestuur dienen we hierop proactief in te spelen. We moeten onze brandweerdienst hierop zo goed mogelijk voorbereiden. Willen we zeker zijn dat de kazerne van Beerse een belangrijke voorpost blijft binnen de bestaande brandweerzone Taxandria (gaande van Meer, Lille tot Poppel, Ravels), dat zal het komende bestuur, naast de uitbreiding van de kazerne, moeten blijven investeren in brandweermateriaal en in de mensen die met kennis van zaken onze veiligheid garanderen. Gezien de grote industriële activiteit in Beerse, moet er nagegaan worden in hoeverre al of niet in zonaal verband een rampenambtenaar kan aangetrokken worden waardoor de permanentie in de brandweerkazerne verzekerd wordt.

Onze vrijwillige ziekenwagendienst past ook zeker in dit kader. Ook al is het niet direct een gemeentelijke verantwoordelijkheid, toch zien we als CDE-Vlim.be in deze dienst een prachtig initiatief dat verder dient te worden ondersteund.

  

Verbinden

Mensen met elkaar verbinden voor een warme samenleving. Kiezen voor verbondenheid met verenigingen en organisaties.

 

Niemand leeft op een eiland. Mensen zoeken mensen op. Mensen kunnen zich immers ten volle ontplooien in een leven tussen en met andere mensen. Mensen verbinden is daarom een eerste opdracht. In een ideale wereld is geen ruimte voor eenzaamheid en vereenzaming.

Verbinden betekent ook investeren in verenigingen en initiatieven die mensen samenbrengen.

 

Verbinden van organisaties is een meerwaarde. Hetzelfde geldt voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Daarom zien we het verder zetten van de Stadsregionale samenwerking belangrijk. De stadsregio kan een meerwaarde bieden als platform om samenwerking tussen gemeenten te faciliteren zonder zelf het hele project te dragen. Deze rol kan op zowat elk beleidsdomein opgenomen worden, maar biedt zeker een meerwaarde binnen welzijn, cultuur, het regulier en bijzonder onderwijs.

 

Binnen onze gemeente zijn verenigingen de ideale plaats om mensen met elkaar in contact te brengen. Gelukkig mag Beerse beschikken over een rijk verenigingsleven, zowel voor volwassenen als jongeren. En beide groepen blijven voor CDE-Vlim.be belangrijk. Daarom moeten we het kader waarin zowel volwassenen als jongeren hun werking doen, blijven ondersteunen. Maar ook jongeren of volwassenen die zich niet in het verenigingsleven bewegen moeten onze aandacht krijgen. Jonge gezinnen moeten binnen loopafstand met hun kinderen naar en veilig speelpleintje binnen hun buurt kunnen gaan. Daarom zal CDE-Vlim.be erover waken dat de veiligheid op speelpleintjes of openbare pleinen gerespecteerd wordt.

 

De ganse vrijetijdssector verbindt mensen. Het brengt mensen met elkaar in contact. Een niet onbelangrijk gegeven in een meer individualiserende maatschappij.

In Beerse hebben we een rijk gevuld verenigingsleven en daar mogen we fier op zijn!  Een groot aanbod aan socio-culturele, sport, jeugd en senioren verenigingen zorgen er voor dat iedereen die dit wenst, zijn vrije tijd samen met anderen kan doorbrengen.

 

Beerse beschikt over een zeer goede en uitgebreide sportinfrastructuur. Dagelijks zien we dat veel mensen hiervan gebruik maken. Onze gemeentelijke sportdienst en onze sportverenigingen nemen verschillende initiatieven om dit zo te houden, zo niet te verbeteren. Dit kunnen we alleen maar toejuichen en er naar blijven streven dat zoveel mogelijk mensen aan sportbeleving kunnen doen. Als bestuur moeten we daarom nagaan of er barrières zijn die mensen tegenhoud om aan sport te doen. Onder de slogan “Weinig rompslomp en goede oplossingen”  kunnen we werken rond betaalbaarheid, nabijheid, toegankelijkheid, aanbod? Is er een uitbreiding noodzakelijk van de reeds bestaande G-sportclubs (sport voor mensen met een beperking) en van niet-georganiseerde sportbeleving? CDE-Vlim.be durft deze vragen volgende bestuursperiode aan u voorleggen! Dat dit geen loze woorden zijn, bewijst het feit dat we de subsidies voor het G-gebeuren deze legislatuur verdubbeld hebben.

 

Cultuurbeleving creëert sociale contacten en brengt bij tot volksontwikkeling en ontspanning in een toch al nerveuze maatschappij. Beerse mag terecht fier zijn op haar sportpark. Waarom geen “Cultuurpark” creëren. Een cultuurpark dat een kwaliteitsvol cultuuraanbod aanbiedt. Dit kwaliteitsvol cultuuraanbod moet echter voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom zal CDE-Vlim.be tijdens de komende bestuursperiode nog meer aandacht vragen om gezinnen en mensen met een vrijetijdspas te betrekken in het cultureel aanbod en het aanbod van verenigingen verder blijven ondersteunen.

Dit alles dient te gebeuren in goed uitgeruste, door de brandweer gecontroleerde lokalen. Daar waar nodig zal de gemeente voorzien in logistieke ondersteuning.

 

Jongeren mogen zeker niet vergeten worden. Zij vormen de verbinding tussen het heden en de toekomst. Jongeren zijn onze toekomst. We moeten ze daarom, net als alle andere leeftijdsgroepen, als een volwaardige gesprekspartner erkennen. Als CDE-Vlim.be ervaren we dat jongeren, van alle leeftijd, sprankelende nieuwe ideeën hebben. We willen deze ideeën benutten. Daarom wil CDE-Vlim.be in de komende bestuursperiode een kindergemeenteraad opstarten. Hierdoor kunnen we de jongeren bijbrengen wat democratie betekent. Deze zal, naast de jeugdraad, adviezen formuleren aan het bestuur die op haar beurt bij besluitvorming, rekening houdt met deze adviezen.

Onze gemeentelijke jeugddienst moet een aanspreekpunt zijn voor jongeren, al of niet georganiseerd. Hij moet, naast de jeugdraad, een klankbord zijn naar het bestuur toe. De jeugddienst moet toezien op de goede werking van de verschillende jeugdhuizen die Beerse rijk is. Initiatieven die in dat kader genomen worden, zal CDE-Vlim.be blijven ondersteunen en waar nodig uitbreiden.

Onze jeugdraad dient kritisch het gemeentelijke jeugdbeleid en het gemeentebeleid in het kader van “jeugd-vriendelijkheid” op te volgen en daar waar nodig bijsturen. CDE-Vlim.be zal ook komende bestuursperiode de jeugdraad als een volwaardig adviesorgaan aanzien. De jeugd mag nog meer bestuursdaden voorstellen.

 

Onze senioren maken in Beerse ongeveer 25% uit van de bevolking. Een niet te miskennen aandeel. Het is een zeer diverse groep, gaande van de 55-plusser die actief deelneemt in het verenigingsleven en inspraak wenst in het gemeentelijk beleid tot de zorgbehoevende bejaarde. CDE-Vlim.be heeft dit ingezien en heeft vorig jaar de seniorenraad als gemeentelijke adviesraad erkend. De komende jaren verwacht CDE-Vlim.be veel van deze seniorenraad. Het moet de spreekbuis zijn voor mogelijke problemen die specifiek aan deze leeftijdscategorie kan toegeschreven worden. Toegankelijkheid van gebouwen, mobiliteitsproblemen, cultuurbeleid, wonen, ouderenbeleid, om er maar enkele te noemen. Kortom, CDE-Vlim.be wenst de seniorenraad ook de komende jaren te verwelkomen als een vaste waarde in het beleid van de gemeente en OCMW.

  

Verzorgen

 

Zorgen voor wie zorg nodig heeft. Een beleid waar zorg belangrijk is.

 

Als elke mens van tel is, dan zeker zij die ziek of zwak zijn, die minder of geen kansen krijgen, die met een handicap een eigen plaats moeten afdwingen.

Samen zorg dragen betekent niemand achterlaten. Slechts een samenleving die volle aandacht heeft voor de zwaksten, kan zeggen aandacht te hebben voor allen.

 

Als gemeente- en OCMW-bestuur hebben wij een grote taak in deze zorg. De Strategische Nota van het OCMW zal ook de tijdens volgende bestuursperiode de leidraad zijn naar een “Verzorgend Beerse”. Recht op kwaliteitsvol leven is immers belangrijker dan recht op rust. Mensen worden ouder en hebben tot het einde van hun dagen recht op de allerbeste gezondheidszorg.

 

Eerst en vooral moet we zorgen dat mensen zolang mogelijk in hun vertrouwde huis kunnen blijven wonen. Ze moeten hiervoor kunnen rekenen op een bestuur dat hen hierbij helpt. De voorbije bestuursperiode hebben we in Beerse een goedwerkend Thuis- en Ouderenzorg team (TOZ-team)opgestart. Het TOZ-team bezoekt elke senior in Beerse om meer informatie te geven over dienstverlening (poetsdienst, warme maaltijden, klusjesdienst, boodschappendienst, …) , tegemoetkomingen, premies waar je mogelijk recht op hebt, enzovoort. Ze bekijken het hele aanbod, niet enkel dat van het OCMW.Vermits de vergrijzing van de bevolking en dus ook van de Beersenaar stijgt, is het voor CDE-Vlim.be van cruciaal belang dat dit TOZ-team de nodige middelen krijgt om hun werk te kunnen verder zetten.

Tevens moeten we optimaal gebruik maken van ons nieuwe dienstencentrum. Het moet een centrum worden waar volwassenen, senioren, alleenstaanden gezelschap en een dagelijkse maaltijd tegen schappelijke prijzen kunnen vinden.

Dit betekent aandacht hebben voor een kwaliteitsvolle zorg tegen betaalbare prijzen.

Voor ouderen die niet meer in hun vertrouwde woning kunnen blijven wonen, moeten we blijven voorzien in opvangmogelijkheden in zowel Beerse als Vlimmeren. Daarom zal het OCMW een actieplan moeten opstellen om hieraan in de komende jaren te kunnen voldoen. Een uitbreiding van de rusthuiskamers dient zeker voorzien te worden.

Verder mogen wij ook niet blind zijn voor de mensen die dagdagelijks zorg dragen voor hun bejaarde familieleden. Dit kan soms zwaar doorwegen. Daarom willen we investeren in dagopvang voor ouderen. De dagopvang geeft de verzorgende de mogelijkheid om even tijd voor zichzelf te maken of om andere verplichtingen na te komen.

 

Welzijn en zorg vragen dikwijls een gepersonaliseerde benadering. Door allerlei omstandigheden doen steeds meer en meer mensen beroep op onze OCMW-diensten. Het aantal mensen dat in budgetbeheer stapt, neemt stelselmatig toe. Ouders met opvoedingsproblemen voor hun kinderen kunnen bij hen terecht of worden doorverwezen. Mensen die thuis zorg dragen voor een zorgbehoevende, dienen ons volle respect te krijgen. Ook de komende bestuursperiode zal CDE-Vlim.be deze mantelzorg blijven ondersteunen of uitbreiden.

Als Christen Democratische partij mogen wij het niet toelaten dat aan mensen in armoede geen aandacht gegeven wordt. Dit is helaas een steeds toenemende groep van medemensen. De voorbije bestuursperiode hebben we in samenwerking met het OCMW en vzw De Schakel, al heel wat initiatieven kunnen opstarten en ondersteunen. We hebben ondervonden dat dit een steeds groeiende noodzaak is. Daarom zal CDE-Vlim.be in het komende beleid een extra schepenfunctie in het leven roepen, als aanspreekpunt voor armoedebestrijding.

 

Maar verzorgen betekent ook dat een bestuur, dat een gemeente  bereikbaar is. Als CDE-Vlim.be zijn we er van overtuigd dat we, door gebruik te maken van de huidige sociale media, de inwoners van Beerse de mogelijkheid moeten bieden om de nodige informatie via deze kanalen te bekomen. De huidige website biedt hierin veel mogelijkheden. Het moet enkel omgevormd worden tot een echt digitaal loket waar de bewoner de nodige documenten – informatie kan opvragen

 

Verzorgen reikt ook verder dan onze eigen gemeente. Daarom zal CDE-Vlim.be ook bij een volgend bestuursmandaat de “fair trade – eerlijke handel” gedachte blijven ondersteunen.

 

De sociale economie biedt veel mogelijkheden: eerst en vooral biedt het arbeidskansen aan mensen die minder geschoold zijn en verder vult de sociale economie maatschappelijke noden door het uitvoeren van huishoudelijke taken zoals strijken, poetsen, boodschappen doen.  Dit sociaal potentieel moeten we blijven behouden en, desnoods samen met andere partners, verder uitbouwen. Daarnaast moeten wij als gemeente initiatiefnemers zijn mensen met een beperking een volwaardige arbeidsplaats aan te bieden. Samen met onze bedrijven kunnen hiervoor projecten uitgewerkt worden.

 

Het laatste decennium is onze gemeente “kleurrijker” geworden. Medemensen uit een ander land of met een andere cultuur zijn onze medeburgers geworden. We mogen ons hoofd hiervoor niet in het zand steken want ook zij hebben onze zorg nodig. Nu al worden deze mensen ondersteund in het integratieproces door bijvoorbeeld het organiseren van “cultuurmarkt” en praatgroepen. Als CDE-Vlim.be zullen we deze en andere initiatieven die leiden tot een betere inburgering, blijven ondersteunen zodat ook deze mensen zich een volwaardige inwoner van Beerse voelen.

Daarnaast zijn er ook de vele nieuwe inwoners die we moeten verzorgen. Ze moeten zich goed in hun vel voelen in Beerse-Vlimmeren. En dit begint met deze mensen samen te brengen op een onthaaldag voor nieuwe inwoners. CDE-Vlim.be zal ook dit initiatief blijven ondersteunen.

 

We moeten zorgen voor onze kinderen, de toekomst van onze maatschappij. Ons gemeentelijk onderwijs biedt hiervoor de ideale kansen. De voorbije bestuursperiode werd veel geïnvesteerd in ons gemeentelijk onderwijs, zowel op personeels- als op materieel niveau. Ondertussen werden ook de verschillende gebouwen geïnventariseerd. Hieruit moeten we ons de vraag durven stellen of het nog opportuun is te investeren in oude gebouwen door deze te renoveren of over te gaan tot het bouwen van een volledig nieuwe school waar zowel wonen, buitenschoolse kinderopvang, plaats voor het verenigingsleven als onderwijs geïntegreerd kunnen worden.  Dit is een debat dat CDE-Vlim.be komende bestuursperiode, samen met de Beersenaren, wil voeren.

Hierbij aansluitend is de kinderopvang. Vooral tijdens de vakantieperiodes, maar ook als voor- of naschoolse bewaking, ervaren we een stijgende vraag hieraan. Als CDE-Vlim.be willen we een verdere uitbreiding van kinderopvang, eventueel met derden, opstarten.

 

De voorbije jaren werden, in samenwerking met het lokaal gezondheids-overleg, verschillende studies uitgevoerd en gerapporteerd. Denk maar aan de gezondheidsstudie van de zone kanaal Beerse-West. Als CDE-Vlim.be zijn wij verheugd dat dit in onderling overleg met de buurten en bedrijven werd aangepakt. Dergelijke initiatieven zal CDE-Vlim.be ook de komende bestuursperiode blijven ondersteunen. Maar gezondheidszorg dient ook preventief aangepakt te worden. Daarom zullen wij de initiatieven van de gezondheidsraad blijven ondersteunen. Het is de ambitie van CDE-Vlim.be om iedere inwoner te verzekeren dat voor hem/haar zal en kan gezorgd worden.

 

“Verzorgen” mag echter niet alleen op menselijk vlak bekeken worden. Ook het verzorgen van onze openbare ruimten, onze parken, onze straten behoort hierbij.

We kunnen er helaas niet naast kijken: het zwerfvuil zien we overal (en niet alleen in Beerse) liggen. Onze gemeentelijke diensten ruimen dit wekelijks, zo  niet dagelijks op. Een mentaliteitsverandering is dringend nodig. En het gezin kan hierin een belangrijke factor spelen. Daarom wil CDE-Vlim.be tijdens de komende bestuursperiode een sensibiliseringsproject tegen zwerfvuil uitwerken.

Maar we kunnen ook niet naast het werk van onze gemeentelijke technische dienst kijken. Het zijn zij die dagdagelijks het zichtbare van onze gemeente verzorgen. Het heraanleggen van parken, het aanleggen van plantsoenen, het vegen en onderhouden van de straten, het bebloemen van straten, het onderhoud van gemeentelijke speelpleintjes, het draagt allemaal bij tot een prachtig Beerse. Dit moeten we zo houden!

 

Ook moeten we blijven zorgdragen voor ons cultureel en archeologisch erfgoed. Het is te kostbaar. Initiatieven om dit erfgoed toegankelijk te maken voor het grote publiek, moeten we blijven ondersteunen en waar mogelijk, uitbreiden. De lijst van historisch waardevolle gebouwen kan hiervoor een leidraad zijn. Verder zal CDE-Vlim.be, in overleg met o.a. De Vlierbes, de kerkfabrieken, haalbare projecten ondersteunen.

  

Versterken

 

Mensen sterker maken, kansen creëren

 

Kansen worden aangeboden, maar mensen moeten de kans krijgen ze ook te nemen. We willen een samenleving waar niemand uit de boot valt. Daarom willen we wie onderneemt, en hiermee bijdraagt tot de algemene welvaart, aansporen en bijstaan. Door het organiseren van infovergaderingen met o.a. VOKA-kempen, VKW-Kempen, IOK, willen wij aan potentiële ondernemers de mogelijkheden kenbaar maken die Beerse aan hen biedt wanneer ze zich vestigen en tewerkstelling creëren in Beerse.

 

Wij versterken door te investeren in onderwijs om kinderen en jongeren kansen te geven om hun toekomst zelf te maken.

 

Als Beerse mogen we blij zijn met een goed en sterk verenigingsleven. De brede waaier aan jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen, biedt aan elke inwoner van Beerse (en ook van buiten Beerse) de mogelijkheid zich te engageren in het vereningsleven. Spijtig genoeg zien veel verenigingen (en niet alleen in Beerse), omwille van een maatschappelijk fenomeen, het leden aantal niet spectaculair stijgen maar, om niet te zeggen, eerder dalen. Daarom moeten wij de mensen blijven aanmoedigen om deel te nemen aan het verenigingsleven want dit is een goede weg naar meer participatie en versterkt de werking van onze democratie.

 

Een bestuur mag geen eiland zijn. Daarom moet het constant rekening houden met wat er reilt en zeilt in de gemeente. De gemeentelijke adviesraden, zoals sportraad, jeugdraad, gezondheidsraad, cultuurraad, wijkraad en seniorenraad, moeten volwaardige adviesorganen zijn die met kennis van zaken hun adviezen overmaken aan het bestuur. Zij zijn het meest ideaal geplaatst om mensen die dreigen uit de boot te vallen, de weg te wijzen naar professionele hulp die door de gemeente, OCMW of andere instanties aangeboden wordt.

 

CDE –Vlim.be wil ook in het komende bestuur verantwoordelijkheden opnemen en dit samen met de burgers. Het verleden heeft bewezen dat een bestuur vaak beslissingen neemt waarbij de inwoners weinig kansen hebben gekregen tot inspraak. De voorbije legislatuur heeft CDE-Vlim.be hierin verandering gebracht door regelmatig infovergaderingen en hoorzittingen te beleggen en aanwezig te zijn op buurtvergaderingen. Deze tendens willen we verder zetten, zodanig dat de uiteindelijke beslissingen door de gemeenschap gedragen wordt.

 

Een gemeente versterken, start bij het opnemen van verantwoordelijkheden en het versterken van de buurten. De buurten moeten terug aan belang winnen. Zij moeten een signaalfunctie zijn naar het bestuur toe. Dit kan alleen door de mensen samen te brengen. Daarom zal CDE-Vlim.be de buurt- en wijkwerking zowel logistiek als financieel blijven ondersteunen.

 

CDE-Vlim.be ziet echter nog meer troeven om Beerse en haar gemeenschap te versterken. We mogen blij zijn dat de verschillende besturen geïnvesteerd hebben in een groen Beerse. Dit is een van de grote troeven die we via onze toerismewerking moeten uitspelen. De veelzijdigheid aan wandelwegen en fietspaden, ons historisch erfgoed, onze natuurgebieden, onze parken, onze Horeca zijn onze troeven. CDE-Vlim.be wil deze troeven, in partnerschap met Toerisme Beerse vzw, uitspelen om Beerse ook de komende decennia op de kaart te zetten!

  

Vooruitzien

 

Met de toekomst voor ogen, over de generaties.

 

Iedere dag is een bouwsteen van de toekomst. Onze blik moet daarom niet alleen gericht zijn op vandaag, maar ook op morgen en overmorgen. Vooruitzien is bij elke beslissing afvragen welke invloed dit heeft op de toekomstige generatie.       

 

Willen we Beerse op de toekomst voorbereiden, moeten we zorgen dat mensen de kansen krijgen om in Beerse te kunnen wonen en werken.

 

Beerse moet een ondernemer vriendelijke gemeente zijn en blijven.

De uitbreiding van de industriezone Beerse-Zuid zal voor Beerse extra werkgelegenheid creëren.  We dienen er over te waken dat onze dorpskernen aangename plaatsen blijven waar de kleinhandel zich volledig kan ontwikkelen. Dit houdt echter in dat wij als bestuur alert moeten zijn op de noden van onze ondernemers, zowel de kleine KMO’s als de grote bedrijven. Hun noden dienen eerst en vooral in kaart gebracht te worden om nadien, in consensus verder uitgewerkt te worden. Het lokaal ondernemerschap dienen we in onderling overleg te ondersteunen en bevorderen. Dit kan via een uitgebouwde administratie waarbij  een ambtenaar/loket lokale economie de schakel vormt tussen de gemeente en de ondernemers. Samen met onze ondernemers moeten we nagaan in hoeverre een lokaal economisch beleidsplan het ondernemen in Beerse kan bestendigen/bevorderen.

 

Verder moeten wij kansen creëren om in Beerse te kunnen wonen. Het verderzetten van de samenwerkingen binnen de Stadsregio Turnhout geeft ons de mogelijkheid het project “lokaal woonbeleid” verder te zetten. De aanpak van mobiliteit  en huisvesting mag niet alleen gemeentelijk bekeken worden.

Daarom zien we in deze regionale samenwerking de mogelijkheid om een regionale toekomstvisie rond ruimtelijke planning op te starten.

 

Het is onze plicht om binnen Beerse op een doordachte manier om te gaan met de nog beschikbare ruimte voor woningbouw. Velen willen die “baksteen in hun maag” niet in hun maag laten zitten, maar zien hem liever als een hoeksteen voor een woning. Als gemeente moeten we ons er van bewust zijn dat, binnen het wettelijk kader, nieuwe residentiële kavels niet meer kunnen en dat we nuttige openbare ruimten zullen moeten verzoenen met de nood aan betaalbare woning of bouwgrond. Alleen op deze manier kunnen we zorgen dat ook jongeren zich in de toekomst nog in Beerse kunnen vestigen. We mogen echter ook niet blind zijn voor mogelijke projecten tot herhuisvesting van senioren. De vraag van private ondernemers om in Beerse en Vlimmeren gebouwen op te richten waarin senioren op een veilige en rustige manier en met medische ondersteuning van hun oude dag kunnen genieten, kan door CDE-Vlim.be onderzocht worden.

Om de leegstand en verkrotting, die vaak het gevolg zijn van speculatie, tegen te gaan en daardoor het woonaanbod te verhogen, dienen de heffingen op leegstand en verkrotting drastisch verhoogd te worden. Verder zullen wij, in samenspraak met buurgemeenten, het reglement op bouwrijpe doch onbebouwde percelen zodanig aanpassen dat grondspeculanten haast verplicht worden hun gronden binnen een bepaalde tijdslimiet te verkopen. De enkele bouwgrond die ouders voor hun kinderen hebben kunnen bekomen, willen we uit dit reglement halen.

Verder zal CDE-Vlim.be in de toekomst erop blijven toezien dat bij elke verkaveling er minsten 15% van de kavels voorzien wordt voor sociale woningbouw.

Aan onze kinderen, kleinkinderen, kortom de volgende generaties, moeten we een “groen Beerse” als erfenis geven. Daarom is het behoud en uitbreiding van het groene karakter dat Beerse al heeft, zo belangrijk. Maar tevens moeten we blijven investeren in hernieuwbare energie, ook al zijn derden hierin initiatiefnemers. We moeten verder werken aan een duurzaam milieubeleid en als gemeente moeten we hierin het voortouw blijven nemen. We moeten initiatieven die een verminderde energiekost met zich meebrengen, ondersteunen. In eerste instantie door de woningen goed te laten isoleren, maar ook door het plaatsen van energiezuinige verwarmingstoestellen en de aankoop van energiezuinige huishoudtoestellen te promoten.

 

Willen we “Vooruitzien”, moeten we ook oog hebben voor ons gemeentelijk patrimonium. We moeten zorg dragen voor openbare open ruimten zodat ook die voor ons nageslacht gevrijwaard worden. We moeten zorgen dat onze openbare gebouwen met de tijd mee evolueren. Daarom zal in de komende bestuursperiode werk gemaakt worden van de renovatie van het gemeentehuis. Alleen door een grondige renovatie kan dit statig gebouw ook de komende decennia optimaal haar functie blijven uitoefenen.

Verder moeten we de sitebrug 5, waar vroeger een betoncentrale stond, opwaarderen naar een project dat onderdak biedt voor o.a. wonen, recreatie en een permanente tentoonstellingsruimte. CDE-Vlim.be heeft hierover reeds met de hulp van een studiebureau een visie ontwikkeld. Tot slot moeten we desnoods met derden, plannen durven maken over de eindbestemming van de gemeentelijke domeinen aan de Peerdekensstraat, de voormalige magazijnen en werkplaatsen van onze technische dienst.

 

 

Slot

Beste inwoners, wat anderen ook mogen zeggen, de voorbije legislatuur is er hard gewerkt door de verschillende politieke partijen die het beleid hebben gevoerd. Het spreekwoord: “De beste stuurlui staan aan wal” zal tijdens deze verkiezingstijd, zeker aan bod komen. Maar het zijn ervaren loodsen geweest die de voorbije jaren de gemeente doorheen woeste, onzekere tijden hebben geloodst.

Wat de toekomst gaat brengen is en blijft een vraagteken. Wat we wel weten is dat ze zich, gezien de wereldwijde economische en financiële crisis niet rooskleurig aanmeldt.

 

Beste kiezer, als CDE-Vlim.be kennen we het klappen van de zweep en kijken we vooruit, naar de toekomst. Het programma dat wij aan u voorleggen is, samen met uw medewerking, haalbaar. Het bouwt verder op hetgeen wij tijdens de voorbije bestuursperiode hebben gerealiseerd. Dit is het contract dat we met u willen aangaan om Beerse voor te bereiden op en te begeleiden naar 2018.  Voor dit contract vragen wij u op 14 oktober de toestemming om dit te realiseren!

 

In crisistijd moet je met een sterk karakter besturen!

 

Wij vertrouwen op u!

 

Verantwoordelijkheid nemen

 • Bestuur dient minsten twee dagen per week beschikbaar te zijn
 • Opstarten van een opvolgingssysteem van dossiers en nagaan of dit via de gebruikelijke sociale media geraadpleegd kan worden
 • Een optimaal personeelsbeleid
 • Kerntakendebat voeren
 • Externe communicatie via verschillende media
 • Een goed doordacht en verantwoord financieel beleid
 • Een duurzaam verkeersbeleid finaliseren
 • Aanpassen en onderhouden van wegen, voetpaden en fietspaden
 • Aanleggen/uitvoeren nieuwe fietspaden Beerse-Rijkevorsel, Vlimmeren-Wechelderzande en Beerse-Merksplas
 • Aanbrengen gepaste fietsstallingen
 • De wijkagent moet wijkagent zijn en mee instaan voor de publieke veiligheid
 • Aandacht voor hangjongeren
 • Strikte naleving van het Uniform Politiereglement om overlast in te perken
 • Preventief optreden
 • Onze brandweerdienst optimaal voorbereiden op de nationale hervorming van de brandweer.
 • Blijven ondersteunen van de ziekenwagendienst van Beerse

 

Verbinden

 • Stadsregionale samenwerking blijven verder zetten
 • Verenigingsleven en buurten blijven ondersteunen
 • Gemeentelijke adviesraden zijn volwaardige adviesorganen
 • Nagaan welke factoren belemmerend werken om deel te nemen aan het verenigingsleven in Beerse
 • Een kwaliteitsvol cultuur- en sportaanbod voor de inwoners
 • Goede en brandveilige gecontroleerde  lokalen voor de verenigingen
 • Oprichten kindergemeenteraad
 • Ondersteuning van de gemeentelijke jeugddienst en jeugdraad
 • Seniorenraad als spreekbuis voor 55-plussers

  

Verzorgen

 • Ouderen zolang mogelijk in hun eigen woonomgeving laten wonen. Ondersteuning door het TOZ-team
 • Optimaal gebruik maken van het nieuwe dienstencentrum
 • Kwaliteitsvolle zorg tegen betaalbare prijzen
 • Uitbreiding en vernieuwing van de rusthuiskamers
 • Verder uitwerken en ondersteunen van een gepersonaliseerde gezondheids- en welzijnszorg
 • Mantelzorg blijven verder zetten
 • Opstarten van een digitaal loket
 • Extra schepenfunctie als aanspreekpunt voor armoedebestrijding
 • “Fair-Trade – Eerlijke handel” blijven ondersteunen
 • Sociale economie verder uitbouwen
 • Mensen met een beperking samen met de privé ondernemers aan een volwaardige job helpen
 • Cultuurmarkt en onthaaldag nieuwe inwoners blijven ondersteunen
 • Geven we aan ons gemeentelijk onderwijs nieuwe gebouwen?
 • Uitwerken kinderopvang
 • Verder blijven samenwerken binnen het lokale gezondheidsoverleg en met de gezondheidsraad.
 • Zwerfvuil probleem aanpakken
 • Cultureel en archeologisch erfgoed vrijwaren. Opkuisen en tentoonstellen van het oude uurwerk uit de toren
 • Beveiligen van de kerk

  

Versterken

 • We willen een samenleving waar niemand uit de boot valt
 • Hij die onderneemt en hiermee bijdraagt tot de algemene welvaart, dient gesteund te worden.
 • Investeren in ons gemeentelijk onderwijs
 • Het verenigingsleven blijven ondersteunen
 • Info vergaderingen en hoorzittingen beleggen met de inwoners
 • Buurt- en wijkwerking blijven ondersteunen
 • Troeven uitspelen via Toerisme

 

Vooruitzien

 • Ambtenaar lokale economie
 • Regionale toekomstvisie opbouwen rond ruimtelijke planning
 • Op een doordachte manier omgaan met de beschikbare ruimte voor woningbouw.
 • Betaalbaar en duurzaam wonen promoten
 • De mogelijkheid bieden aan derden om projecten voor herhuisvesting van senioren bestuderen
 • Heffing op leegstand en verkrotting drastisch verhogen
 • Grondspeculanten verplichten om bouwrijpe, onbebouwde percelen te verkopen
 • Zorgdragen voor een groen Beerse door, al of niet als bestuur, te blijven investeren in hernieuwbare energie
 • Het voortouw nemen in een duurzaam milieubeleid (windmolens, elektrische wagens)
 • Renovatie van het gemeentehuis
 • Opwaarderen van de site brug-5
 • Herinrichting  gemeentelijke eigendom Peerdekensstraat