Parallelweg – Nieuwe Dreef: geen soap maar pure realiteit.

Blijkbaar heeft de grootste oppositie partij nog altijd niet begrepen dat de waarheid verkondigen via sociale media en pers, nog steeds het beste is. Wij zetten hier alles op een rijtje waarom het college in zitting van 1 april, de motivatienota voor een tracékeuze ontsluiting kanaalzone west, heeft goedgekeurd.

Dat er zo snel mogelijk een oplossing moet komen om het zwaar verkeer uit van Beerse-centrum en Den Hout te weren, is voor elke politieke partij een noodzakelijkheid.  Als CDE-Vlim.be hebben wij steeds een ontsluiting van de kanaalzone via een nieuw aan te leggen parallelweg met de Nieuwe Dreef verdedigd. Waarom het vorige N-VA bestuur deze piste naast zich heeft neergelegd, is voor ons nog steeds onduidelijk.

In het bestuursakkoord dat CDE-Vlim.be met BeersePlus heeft afgesloten, werd opgenomen dat wij de mogelijkheid willen onderzoeken of na de definitieve vaststelling van het RUP, via een omgevingsvergunning een aanpassing kan gedaan worden om toch nog de parallelweg op te nemen zonder echter het proces, dat gestart werd o.l.v. gouverneur, structureel te vertragen. Deze studie werd in januari 2019 opgestart.

In 2018 verschijnt de Strategische Visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Het doel van dit beleid is om harde ruimtefuncties zoveel mogelijk een plaats te geven binnen het bestaand ruimtebeslag. Het tracé van de parallelweg doorsnijdt bosgebied en agrarisch gebied en impliceert bijkomend ruimtebeslag in open ruimte. Verder wil het Vlaams beleid maximaal inzetten op bestaande infrastructuur en op ontharding. Het wil de verhardingsgraad in de bestemmingen landbouw, bos en natuur op termijn met minstens één vijfde verminderen.

Deze strategische nota, die ook als leidraad genomen werd tijdens de plenaire vergadering van 13 december 2018 heeft, bij wijze van spreken, de ontwikkeling van een parallelweg zeer sterk gehypothekeerd. Dit hebben wij in alle openheid gecommuniceerd en bediscussieerd met de kerngroep van de Nieuwe Dreef en hun raadsman.

Het is dus niet zoals BB van de grootste oppositiepartij suggereert dat wij als CDE-Vlim.be de parallelweg puur om electorale redenen hadden opgenomen in ons programma. Indien hij zijn tijdslijnen zo goed kent, dan zou hij moeten weten dat de plenaire vergadering lang na een verkiezing heeft plaatsgevonden. Maar zoals reed eerder gemerkt, ligt “het aan eerlijke communicatie doen”,  blijkbaar moeilijk bij hem.

Share this Post