Participatieproject met alle politieke partijen : ontwikkeling van een langetermijnvisie

Zoals beloofd in het programma van CDE-Vlim.be en vastgelegd in het bestuursakkoord met BEERSEPlus, starten de meerderheidspartijen samen met de oppositiepartijen een groot en uniek project, waarin participatie, over de partijgrenzen heen, centraal staat. Samen willen we, in het kader van streven naar continuïteit over de legislaturen heen, een lange termijnvisie uitwerken.  Hierbij staan vier thema’s centraal: zorg & welzijn, onderwijs, patrimoniumbeheer en ondersteuning van verenigingen.

Luisteren naar elkaar, meningen delen en samen tot een gedragen visie komen over deze thema’s, zijn belangrijke succesfactoren in dit verhaal.  Het resultaat moet elke burger van Beerse en Vlimmeren ten goede komen.

Deze visie-oefening zal pas geslaagd zijn als ze ook de goedkeuring krijgt van minimum 2/3 van al de gemeenteraadsleden.

In de eerste fase van het project wordt onder begeleiding van de firma D-NA (*) een stuurgroep opgericht voor het bewaken van het proces.  Deze zal samengesteld zijn uit een afvaardiging van het managementteam van de gemeente en van de politieke fracties uit de gemeenteraad.

De stuurgroep gaat streven naar een consensus over de werkwijze en de behaalde resultaten.  Dit kan best door de politieke vertegenwoordiging van meerderheid en oppositie evenwaardig te maken.  Door dit evenwicht zal er steeds naar een consensus moeten gezocht worden.

In de stuurgroep wordt voor het eerst afgeweken van het traditionele rollenpatroon en machtsverhoudingen die gelden voor een college, gemeenteraad of raadscommissie.

Een volgende stap in het proces is het oprichten van projectteams, waarin er effectief inhoudelijk rond de betrokken thema’s zal gewerkt worden.

(*) Het extern bureau D-NA heeft dit soort projecten in de bedrijfswereld al meermaals begeleid maar doet dit nu voor de eerste keer voor een gemeentebestuur.

Share this Post