Beerse Toost 3 oktober 2020

Beerse Toost 3 oktober 2020

Burgemeester Bart geeft aan de inwoners van Beerse en Vlimmeren de kans om een aperitiefpakket te bestellen. Geniet van plaatselijke lekkernijen en steun de Watertoren… Schrijf in tot en met 26 september.

Participatieproject met alle politieke partijen : ontwikkeling van een langetermijnvisie

Participatieproject met alle politieke partijen : ontwikkeling van een langetermijnvisie

Zoals beloofd in het programma van CDE-Vlim.be en vastgelegd in het bestuursakkoord met BEERSEPlus, starten de meerderheidspartijen samen met de oppositiepartijen een groot en uniek project, waarin participatie, over de partijgrenzen heen, centraal staat. Samen willen we, in het kader van streven naar continuïteit over de legislaturen heen, een lange termijnvisie uitwerken.  Hierbij staan vier thema’s centraal: zorg & welzijn, onderwijs, patrimoniumbeheer en ondersteuning van verenigingen. Luisteren naar elkaar, meningen

Read More

DEFINITIEF : NDC komt NIET in het PARK

DEFINITIEF : NDC komt NIET in het PARK

Tijdens de vorige legislatuur werd er gewerkt aan een nieuw dienstverleningsconcept voor het personeel van onze gemeente. In dat kader besliste de beleidsploeg 2012-2018 om het NDC te bouwen naast het kerkplein in Park Tempelhof. Ondanks veel protest én een genegeerde volksraadpleging handhaafde het vorige bestuur zijn plannen. Burgeractiegroep ‘Hart voor het park’ ging daarop, na afleveren omgevingsvergunning van de deputatie, in beroep bij de minister. Op 6 maart 2019

Read More

Zorgen voor morgen : de zorgwoning

Zorgen voor morgen : de zorgwoning

We realiseerden afgelopen week de eerste (vergunde) mobiele zorgwoning in onze gemeente! Door een kader te creëren waarin de voorwaarden van zulke mobiele zorgwoning duidelijk omschreven staan, wordt onze gemeente één van de eersten in de regio die beleid uitwerkt rond deze groeiende vorm van ouderenzorg. De voorwaarden die werden opgelegd voor het vergunnen van deze mobiele zorgunit zijn onder andere: De zorgunit moet geplaatst worden met het oog op

Read More

Er worden strenge voorwaarden opgelegd bij het advies voor de windmolens van Wienerberger

Er worden strenge voorwaarden opgelegd bij het advies voor de windmolens van Wienerberger

Wienerberger en Eneco dienden een aanvraag in voor het plaatsen van twee windmolens. Het college gaf geen advies in deze zaak, omdat de termijn voor het indienen van advies verstreken was. Na een voorwaardelijke vergunning van de deputatie ging het actiecomité van de buurt in beroep. Het college kon alsnog zijn advies uitbrengen. Alle adviezen, zowel van de eigen dienst als van de externe instanties, waren (voorwaardelijk) gunstig. Het college

Read More

In ondersteuning van het Meerjarenplan 2020-2025 verhoogt het gemeentebestuur Beerse-Vlimmeren de aanvullende personenbelasting van 6,0% naar 6,9%

Het Meerjarenplan van het Lokaal Bestuur Beerse voor de periode 2020-2025 werd vorige week afgerond als het resultaat van een doorgedreven participatieoefening waarbij in sterke mate rekening werd gehouden met de input van heel wat betrokken partners. Om de doelstellingen die worden vooropgesteld in dit Meerjarenplan te kunnen realiseren, maar vooral om tegemoet te komen aan de verhoogde kosten van veiligheid die door de hogere overheden worden opgelegd, stelt het

Read More

Groen licht voor kunstgrasveld Vlimmeren Sport

Groen licht voor kunstgrasveld Vlimmeren Sport

Kon. Vlimmeren Sport heeft momenteel slechts één volwaardig wedstrijdveld, dit is onvoldoende om gedurende het ganse seizoen op een kwaliteitsvolle manier te kunnen trainen EN wedstrijden spelen.  Door de aanleg van een volwaardig gehomologeerd kunstgrasveld kunnen we tegemoetkomen aan de vraag naar bijkomende speel en trainingsruimte. Met veel plezier melden we dat het bestek in de vorige gemeenteraad werd goedgekeurd met daarin de opdracht voor het leveren en plaatsen van

Read More

Beleidsnota Dierenwelzijn Gemeente Beerse

Beleidsnota Dierenwelzijn Gemeente Beerse

Wat zegt Wikipedia over dierenwelzijn? Dierenwelzijn is het fysieke en gevoelsmatige welzijn van dieren. Het wordt gemeten aan de hand van indicatoren zoals gedrag, fysiologie, levensduur en voortplanting. De term dierenwelzijn kan ook op de menselijke bekommernis om het welzijn van dieren slaan.
Op 14 augustus 1984 werd de “Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren”, beter gekend als “De Dierenwelzijnswet” goedgekeurd. Volgens deze wet dragen steden en gemeenten de verantwoordelijkheid voor zwervende, verloren of achtergelaten dieren op hun grondgebied. Het chippen en registreren van honden was reeds langer verplicht. Op 1 april 2018 traden de nieuwe regels in werking voor de identificatie en registratie van katten.
Deze decretale beslissingen zijn de leidraad geweest in het opstellen van dit beleidsplan.

Lokaal bestuur Beerse gaat in beroep tegen beslissing Minister

Lokaal bestuur Beerse gaat in beroep tegen beslissing Minister

De Minister van Omgeving besliste op 6 maart om geen vergunning af te leveren voor het nieuwe dienstverleningscentrum. In het kader van de uitvoering van het lopende PPS-contract met Van Roey zal de gemeente dat beroep instellen naar aanleiding van de door de Minister geweigerde vergunning. Het is vanuit juridisch oogpunt immers voorzichtig en dus aangewezen om die verdere stap te zetten in het licht van de bestaande PPS-overeenkomst en de gesprekken

Read More

Parallelweg – Nieuwe Dreef: geen soap maar pure realiteit.

Blijkbaar heeft de grootste oppositie partij nog altijd niet begrepen dat de waarheid verkondigen via sociale media en pers, nog steeds het beste is. Wij zetten hier alles op een rijtje waarom het college in zitting van 1 april, de motivatienota voor een tracékeuze ontsluiting kanaalzone west, heeft goedgekeurd. Dat er zo snel mogelijk een oplossing moet komen om het zwaar verkeer uit van Beerse-centrum en Den Hout te weren,

Read More