Programma 2019-2024

“Beerse beter!
Vlimmeren vooruit!”

Een nieuwe verkiezing – een nieuwe kans

Iedere legislatuur is anders en telkens zijn er nieuwe inzichten te verwerven. In 2012 werd de ploeg CDE-Vlim.be verdrongen door hun vroegere teamgenoten, nl. N-VA. De formule van verandering en vernieuwing spiegelde iets groots voor aan de kiezer. Inmiddels hebben we gezien dat dit eerder een luchtkasteel is en dat er jaren van stilstand zijn geweest. Alle grote verkiezingsbeloften worden nog eens herhaald door hen en nog groter benoemd. Maar wie zal daar nu nog intrappen? We leerden de voorbije jaren dat een goed contact met de burger onontbeerlijk is. Zoals de mening van de burger, de gewone mens werd genegeerd is ongezien. Het vertrouwen in de politiek is nog nooit zo klein geweest. Een uitdaging voor onze nieuwe ploeg om dat te herstellen. Vooral een volksraadpleging waarin bijna 80% van de mensen wordt genegeerd is ongezien. Het is duidelijk dat er opnieuw een connectie moet gemaakt worden met de bevolking om de afstand met de burger te verkleinen. Dat is de enige methode om het vertrouwen in de politiek en de politici te herstellen. Om deze verbinding te maken wil CDE-Vlim.be alles in het werk stellen.
Niet alleen in de maatschappij, maar in elk aspect van het dagelijks leven is verbinding maken zeer waardevol. Voor ons politiek programma willen we streven naar drie vormen van verbinding. Ten eerste is er de verbinding tussen alle mensen van Beerse en Vlimmeren: het is belangrijk dat zij samen een gemeenschap kunnen vormen. Dat geldt voor de mensen van Vlimmeren, Den Hout en het Centrum, maar evenzeer voor jong en oud, rijk en arm, vrijwilligers en professionelen, enz. We zullen in onze beslissingen en nieuwe projecten bekijken hoe we mensen samen kunnen brengen. Hiervoor zullen we zeker de hulp van onze adviesraden, verenigingen en vrijwilligers nodig hebben. Deze verdienen een beter ondersteuning en meer vertrouwen. Wij zullen er naar streven om geen partijpolitieke spelletjes te spelen en om iedereen samen te brengen, ongeacht hun politieke kleur. Verder is er ook het verbinden van mensen met de politiek. We willen er voor zorgen dat het gemeentebestuur weer gaat luisteren naar de gewone mens en dat het beleid wordt bijgestuurd na inspraak en participatie. Wij kunnen dit verwezenlijken omdat we ook daadwerkelijk een middenveldpartij zijn. Al onze kandidaten komen rechtstreeks uit het geëngageerde veld van verenigingen en vrijwilligers. Anderzijds willen we ook dat de burger meer begrip opbrengt voor onze politici. Er kan immers niet op elke vraag worden ingegaan en ook een gemeente moet zich aan wetten van hogere overheden houden. Hiervoor zal een goede communicatie nodig zijn. Burger en politicus samen voor een betere gemeente. Tot slot is het noodzakelijk dat er tussen de verschillende partijen een grotere verbondenheid heerst. Uiteindelijk hebben we allemaal maar hetzelfde doel, nl. op onze eigen manier de gemeente zo goed mogelijk beheren voor elke inwoner. Uiteraard zijn er verschillende standpunten of soms zelfs maar accenten tussen de partijen. Daarom kan de kiezer zijn keuze maken op 14 oktober. Wij zullen u trachten te overtuigen dat onze partij op een uitstekende manier de gemeente zal besturen. Na de verkiezing wordt er een meerderheid gevormd en zoals dan kaarten liggen, zal de gemeente zes jaar bestuurd worden. Dit wil echter niet zeggen dat de oppositie geen inbreng kan hebben. De voorbije zes jaar is de rol van de oppositie en dus van de gemeenteraad terdege uitgehold: dossiers werden achtergehouden, het werd moeilijk gemaakt om informatie te krijgen, er werd niet geluisterd, alles wat de oppositie zei werd van tafel geveegd. Dit moet stoppen! Wij zullen trachten om de gemeenteraad opnieuw zijn volwaardige rol te geven en bij nieuwe grote dossiers zal de oppositie betrokken worden in gemeenteraadscommissies. Op die manier zal er een grotere continuïteit geboden worden over de legislaturen heen. Samen zullen we er als politieke partijen sterker uitkomen en dit zal de burger zijn vertrouwen terug kunnen geven.

Programma 2019-2024

De plaats waarin we ons dagdagelijks begeven is van cruciaal belang. We willen dat onze omgeving veilig, aangenaam en mooi is; niet alleen voor onszelf, maar voor iedereen die zich in die ruimte begeeft. Voor jong en oud, voor stapper, trapper en chauffeur, voor ontspanning en werk, … kortom voor iedereen moet er een juiste plaats zijn. Dit geeft soms conflicten, maar die moeten dan verzoend worden. Alles begint bij een goede mobiliteit en een omgeving die in orde is.

Speerpuntacties

 1. In de vorige legislatuur heeft CDE de eerste stappen gezet naar een kanaalontsluiting met vaste oeververbinding; na zes jaar stilstand door twijfel en gebrek van aanpak wil CDE-Vlim.be doorwerken en zorgen dat de vaste brug er komt en dat deze via een parallelweg wordt ontsloten naar de Antwerpseweg.
 2. Er wordt een investeringsprogramma opgemaakt om de bestaande voet- en fietspaden te herstellen en in goede conditie te brengen, gebaseerd op centrale ligging in de dorpskernen en de ouderdom. Op die manier kunnen ze door iedereen goed gebruikt worden.

Prioritaire acties

 • Voor het onderhoud en de aanleg van wijkspeelpleintjes wordt er overleg gepleegd met de buurt. We kunnen niet aan elke wens voldoen, want onze gemeente is reeds zeer goed voorzien van speelmogelijkheden, maar we proberen wat er is optimaal te benutten en in te richten rekening houdend met de omwonenden en de gemiddelde leeftijd van de kinderen.
 • We zullen voor onze wegen zoeken naar duurzame oplossingen waar het kan en snelle reparaties waar het moet. De globale toestand is in orde, maar we maken een inventaris op van zwakke punten (bermen, breedte van de weg)

Beleidsopties

 • Het principe van zone 30 is al ingeburgerd, maar is intussen ook al wel een aantal jaren oud. We maken een update van de zones 30 in onze gemeente. We bekijken of ze nog liggen zoals het hoort, of ze niet te groot zijn en of ze hun doel bereiken.
 • De langverwachte visie op meergezinswoningen (lees: waar er appartementen kunnen komen in onze gemeente) moet eindelijk gefinaliseerd en geïmplementeerd worden.
 • De input van route2school-app proberen te gebruiken voor prioritaire acties.
 • Ook voor onze religieuze gebouwen moeten we vooruit denken: we zullen de conclusies van het kerkenbeleidsplan moeten aanpakken en eventueel eens nadenken hoe de parochiezalen kunnen evolueren in de toekomst.

Ieder persoon telt en iedereen moet de mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen en goed te voelen in onze gemeente. Vroeger nadenken over later zal de boodschap zijn om aan onze grijzer wordende bevolking tegemoet te komen. Voor mensen in armoede moeten we veel breder denken; we kunnen heus niet al hun problemen oplossen of armoede wegnemen, maar we kunnen wel ons beleid afstemmen op de noden van mensen in armoede. Ook onze vrijwilligers die altijd voor iedereen klaarstaan, zoals zieken, minder mobielen, de mensen in armoede (MIA’s), etc. moeten gewaardeerd en gerespecteerd worden.

Speerpuntacties

 1. We willen zoeken naar mogelijkheden en locaties om serviceflats/assistentiewoningen in Vlimmeren en eventueel op Den Hout te krijgen. Op die manier kunnen mensen dichter bij hun vertrouwde omgeving blijven en ligt niet alle druk in het centra.
 2. De Watertoren (Welzijnsschakel) levert fantastisch werk en verdient alle lof. Wij willen voor hun werking voldoende ruimte voorzien en garanties geven om op lange termijn te kunnen werken, zowel qua huisvesting als qua ondersteunend personeel.

Prioritaire acties

 • Wij zorgen voor een toegankelijke dag- en nachtopvang. Ofwel proberen we hierbij maximaal gebruik te maken van de bestaande infrastructuur) en werken hiervoor samen met de thuiszorgorganisaties en de mantelzorgers, ofwel promoten de praktische en financiële ondersteuning bij reeds bestaande faciliteiten in de omstreken.
 • We gaan trachten onze mantelzorgers nog beter te ondersteunen, enerzijds door te bekijken of de premie aan hen kan worden gegeven (i.p.v. aan de verzorgde), anderzijds door opleidingen voor hen aan te bieden.
 • We informeren en ondersteunen mensen actief in armoede i.v.m. hun rechten op verlaagde tarieven of tegemoetkomingen.

Beleidsopties

 • Er moet een nauwere band komen tussen de vrijwilligers van de Watertoren en de ambtenaren die met welzijn bezig zijn. Deze organisaties moeten elkaar zeer goed kennen en een eigen dynamiek krijgen.
 • Het thema ‘vroeger denken over later’ in het kader van langdurig thuiswonen wordt doorgetrokken naar beleidsthema’s zoals nieuwe bouwaanvragen, inrichting van wijken, enz.
 • We zetten maximaal in op thuiszorg: samen met de professionele sector in onze gemeente zorgen wij ervoor dat onze inwoners zo lang mogelijk in hun thuisomgeving kunnen blijven.

Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit onze maatschappij en dus ook niet uit ons gemeentelijk beleid. Het zal een uitdaging op middellange termijn zijn om meer en meer in te zetten op vernieuwing van technologie, implementatie van die technologie, maar ook om te zorgen dat we zuinig zijn met de grondstoffen die we hebben. De doelstelling moet zijn om geen negatieve erfenis na te laten voor onze (klein)kinderen. Het gemeentebestuur kan daar op een actieve manier toe bijdragen.

Speerpuntacties

Eerst communiceren, dan pas realiseren! We zijn er van overtuigd dat windenergie benut moet worden, net zoals andere alternatieve energiebronnen, maar er moet een draagvlak gecreëerd worden bij de bewoners. Eerst denken, overleggen en daarna uitvoeren.

Prioritaire acties

 • We zorgen voor een transparant proces rond het plaatsen van windmolens, dat wil zeggen tijdig informeren. Verder dient dit ook binnen de stadsregio te worden bekeken en vervolgens ook afgetoetst aan de Vlaamse omzendbrief terzake en het provinciaal afwegingskader.
 • Streven naar en optimale integratie van zonneparken door te kijken naar landbouw- en andere bedrijven. Eventueel verder gaan bij het opstellen van vergunningen.
 • Bij nieuwbouwprojecten van de gemeente wordt duurzame verwarming geïmplementeerd.
 • Het huidig mobiliteitsplan moet geactualiseerd worden met aandacht voor trage wegen en autoluwe straten.
 • Het eigen wagenpark moet een voorbeeld zijn van verduurzaming.
 • Een goede monitoring van fijn stof en asbest is belangrijk; de controle op de verwerking van asbest moet strikt gebeuren.
 • We maken volop gebruik van de gemeentelijke communicatiekanalen om eerstelijnszorg te promoten door op een regelmatige basis een arts aan het woord te laten.

Beleidsopties

 • De gemeente moet de inwoners maximaal stimuleren om thuis aan afvalverwerking te doen door middel van compostbakken te subsidiëren, kippen aan te bieden, compostmeesters terug in te voeren.
 • Sluikstorten tegengaan, zowel preventief als repressief.
 • De inwoners de kans geven om gratis hun snoeiafval af te leveren op bepaalde momenten in het jaar.

“De lente is zoveel als de jeugd,zij geeft ons immers een idee van de vruchten die men mag verwachten” (Cicero, De Senectute) Wij zijn een jonge gemeente met heel veel kinderen en jongeren. Het is onze plicht om hen de veiligheid en de kansen te bieden om jong te zijn en zich zo veel als mogelijk te ontplooien op hun eigen manier met hun eigen inzichten. Enkel op die manier kunnen jongeren uitgroeien tot zelfstandige en verantwoordelijke volwassenen.

Speerpuntacties

 1. De fuivende jeugd moet in Beerse en Vlimmeren een aanbod vinden. Hiervoor moeten we geschikte locaties en omstandigheden voorzien waardoor het interessant is om in Beerse en in Vlimmeren zelf te fuiven, eerder dan naar de verre omstreken te trekken.
 2. De jeugdpleinen van het centrum moeten op een degelijke manier ontsloten worden. Na zes jaar stilstand zal de gemeente eindelijk zorgen voor een goede ontsluiting van de parochiale jeugdpleinen en investeren waar er noden zijn voor de gebruikers (jeugdverenigingen en speelplein).

Prioritaire acties

 • Vanuit het gemeentebestuur moet niet alles op eigen kracht opgelost worden. We willen gespecialiseerde partners aantrekken om bijvoorbeeld het fenomeen van hangjongeren te bekijken of om problemen van moeilijkere jongeren aan te pakken.
 • Meer dan alles zelf te willen organiseren en naar zich toe te trekken moet de gemeente vertrouwen schenken aan de georganiseerde jeugd om dingen te ondernemen door hen steeds opnieuw kansen te geven. Als we willen dat onze jongeren later zelfstandig en probleemoplossend kunnen denken, dan moeten we hen ook de mogelijkheden geven om te lukken of te mislukken.

Beleidsopties

 • Liever dan voordeeltarieven allerhande voorzien trachten we alle tarieven te screenen om zo te kijken wat het effect is op armoede.
 • De georganiseerde jeugd heeft de verantwoordelijkheid voor de eigen organisatie, maar heeft tevens een gedeelde verantwoordelijkheid voor een aanbod naar niet-georganiseerde jongeren. Het is belangrijk dat alle aangesloten verenigingen bij de jeugdraad dit mee kunnen onderschrijven, zodat de gemeente allerlei initiatieven mee kan blijven ondersteunen (Roefel, Buitenspeeldag, …)

Kinderen zijn de waardevolle schatten van onze samenleving. Als gemeente hebben wij een kernopdracht in de vorm van ons aanbod van (gewoon en buitengewoon) basisonderwijs. Wij moeten dit in de best mogelijke omstandigheden aanbieden. Voor mensen die gaan werken wil de gemeente ook haar aandeel in de kinderopvang voor zich nemen om een zo groot mogelijk aantal gesubsidieerde plaatsen in te richten.

Speerpuntacties

Wij willen de voormalige VTST-gebouwen aankopen in functie van GIBLO Beerse. Op deze manier zal ons buitengewoon onderwijs structureel gehuisvest kunnen worden en komt er ruimte vrij op Schransdries om daar ook ademruimte te geven.

Prioritaire acties

 • Elke school van ons grondgebied moet een heterogeen publiek hebben. Dit komt ten goede van alle schoolgaande kinderen en is beter dan een concentratieschool te creëren.
 • Vanuit het Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang (IBO) moet er een veel doeltreffendere communicatie gebeuren naar en met de ouders.
 • Het gemeentebestuur en de directies van de gemeentescholen moeten op één lijn zitten en een open, actieve communicatie voeren. Dit kan verbeterd worden door structurele overlegmomenten te organiseren.
 • Voor elke gemeenteschool zou een eigen klusjesman voorzien moeten worden om snel in te grijpen en om een vertrouwd aanspreekpunt te zijn binnen de school.

Beleidsopties

 • Er moet onderzocht worden of er een loket kan gevormd worden dat alle vormen van kinderopvang (sportweken/kampen/speelpleinen/jeugdactiviteiten) bundelt om zo een efficiëntere opvang te kunnen realiseren.
 • Het is belangrijk dat er wordt ingezet op een competentiegerichte ontwikkeling van het onderwijzend personeel.
 • Binnen het IBO zou de werking voor kinderen van de lagere school versterkt moeten worden, zodat het ook voor hen aantrekkelijk blijft.
 • Mogelijke synergieën tussen de centrumscholen dienen te worden onderzocht.

Beerse is een prachtige gemeente met heel wat troeven in Den Hout, het centrum en Vlimmeren. We moeten zorgen dat voor onze eigen mensen het verenigingsleven wat te bieden heeft, maar ook dat onze gemeente aantrekkelijk blijft wat betreft cultuur en toerisme voor de eigen bevolking en mogelijke toeristen.

Speerpuntacties

Wij willen dat mensen zich thuis voelen in hun dorp en dat er voldoende ontmoetingsplaatsen zijn waar mensen met elkaar in verbinding kunnen komen. Vlimmerlee moet opgewaardeerd worden om een betere ontmoetingsplaats te worden. In het centrum van Beerse willen we een kiosk bouwen die als een soort van bijenkorf mensen en verenigingen naar zich toe lokt

Prioritaire acties

 • Wij zijn en blijven een middenveldpartij, dus voor ons staan verenigingen en vrijwilligers zeer hoog aangeschreven. Dit moet aangezwengeld worden door meer appreciatie te geven en door mensen beter met elkaar in contact te brengen. Hiervoor willen we een verenigingscoach aanstellen.
 • Het vertrouwen in vzw Toerisme zal hersteld worden en zij zullen weer een volwaardige gemeentelijke partner worden.
 • Wij willen als Beerse en Vlimmeren uitstralen dat we vriendelijke gemeente zijn en dit ook kenbaar maken aan door middel van borden (welkom en tot ziens).
 • Als verenigingen iets organiseren, dan moet de aanvraag veel eenvoudiger kunnen dan vandaag het geval is.
 • De gemeente moet als platform kunnen fungeren om aankopen voor verenigingen te bundelen naar leveranciers toe.
 • We gaan voor een uitrol van de website Uit in Beerse in apps en sociale media.

Beleidsopties

 • De gemeente moet zelf of via andere kanalen een ondersteuning kunnen bieden aan logementhouders.
 • Indien mogelijk en wenselijk zou er een repetitieruimte voorzien kunnen worden om zo kleinschalige amateurkunsten kansen te geven.
 • De gemeente moet het sociaal netwerk van de eigen verenigingen promoten.
 • Nieuwe verenigingen moeten goed begeleid worden door de gemeente.

Sporten, bewegen, fit worden, … eenieder beleeft het op zijn eigen manier hetzij competitief hetzij recreatief. Het is als gemeente belangrijk ervoor te zorgen dat elke inwoner naar eigen believen kan bewegen en daarin liefst ook nog gestimuleerd en ondersteund wordt. Wij willen niet alleen mensen naar de sport brengen, maar ook de sport naar onze mensen.

Speerpuntacties

Voor een bescheiden gemeente hebben wij een prachtig sportief patrimonium waar we trots op zijn. Wij willen vooral in onze bestaande sportclusters blijven investeren om te zorgen dat de verenigingen en activiteiten die er zijn kunnen blijven bestaan of zelfs groeien en professionaliseren. In het bijzonder de voetbalclubs van Beerse en Vlimmeren willen we financieel steunen om hun accommodatie aantrekkelijk te houden.

Prioritaire acties

 • Door bemiddeling van een wijksportcoach willen we de wijksport blijven bevorderen en zo mensen samenbrengen om op hun eigen manier hun favoriete sport te beoefenen. Zo willen we zowel tot eenmalige als seizoensgebonden initiatieven komen. Wijsport moet zo bestendigd worden als ‘way of life’.
 • We blijven de G-sportwerking ondersteunen, maar in het bijzonder de organisatie van een jaarlijkse G-sport driedaagse.
 • We stimuleren en promoten actief de positieve waarden van het sporten (bv. high five-gebeuren).

Beleidsopties

 • We willen nagaan of er in elke club een aanspreekpunt is voor grensoverschrijdend gedrag en onderzoeken of we ondersteuning moeten bieden in de vorm van opleiding of een algemeen aanspreekpunt.
 • We vinden dat het AGB goed geëxploiteerd wordt, dus willen we dit op een gelijkaardige gedreven manier verder zetten.

Een gemeente kan enkel maar goede beslissingen nemen en mensen verbinden als de financiële middelen in evenwicht zijn. Dit moet een blijvende zorg zijn voor het gemeentebestuur. Niet alleen moeten de gemeentelijk inkomsten in orde zijn, maar het moet ook zorgen dat er binnen de handelskernen een gezond ondernemersklimaat kan heersen. Ook de sociale economie is niet meer weg te denken uit ons beleid.

Speerpuntacties

Wij willen op een actieve manier inzetten op aantrekkelijke handelskernen. We willen in overleg treden met alle belangengroepen om te kijken hoe we onze troeven in de verf kunnen zetten, hoe we tekortkomingen kunnen wegwerken en of er subsidies nodig zijn om die handelskernen van de dorpscentra te versterken.

Prioritaire acties

 • Het zal belangrijk zijn om te prioriteren: we willen eerst investeren in lopende projecten en daarna pas in nieuwe dingen. Verder zullen duurzame investeringen ook hoog op de agenda staan.
 • We volgen als gemeente het WIJK-WERKEN op de voet en zorgen dat we als gemeente onze stempel kunnen drukken op de evolutie van dit project dat het oude PWA vervangt.
 • We zullen een echt samenwerkingsverband opzetten tussen onze horeca, toeristische partners en de middenstand.
 • We streven een zuinig en verantwoord patrimoniumbeheer na, zonder prestigeprojecten of overbodige luxe, maar beperkt tot de zuivere essentie.
 • Voor het woonzorgcentrum wordt een duidelijke meerjarenplanning opgemaakt;

Beleidsopties

 • De gemeentelijke website zou ook als platform moeten gaan fungeren voor onze ondernemers en handelaars
 • We willen de subsidies voor de kernversterking evalueren en indien nodig verhogen of bijsturen.
 • Er moet een oplossing komen voor de vereniging die de zomerbar heeft uitgebaat. Eventueel moet de gemeente daar haar verantwoordelijkheid verder in nemen.
 • We willen zorgen dat de belastingdruk voor onze burgers niet vermeerdert. De impact van de kosten van het NDC kennen we nog niet, maar als het project volledig zou moeten doorgaan, dan zullen we zeer weinig budgettaire ruimte hebben de volgende jaren. We willen eventueel een aantal belastingen verschuiven om te zorgen dat we niet méér vragen van onze burgers dan nu het geval is. Natuurlijk minder als het kan, maar dat zal niet eenvoudig zijn.

In onze moderne samenleving bestaat er een overvloed aan communicatiemiddelen, maar toch is vaak het overleg en de verstandhouding tussen mensen onderling of tussen bestuur en burger zeer wankel. Wij willen inzetten op een grote digitaliseringszorg om zo te zien dat de juiste communicatiemiddelen voor het juiste doel worden gebruikt.

Speerpuntacties

CDE-Vlim.be wil als partij maximaal toegankelijk zijn voor de burger. Wij zullen ervoor zorgen dat er dagelijks een moment is waarop u één van de schepenen of de burgemeester kan spreken. Op die manier kan de politiek verbindend communiceren met de bevolking en dit komt het vertrouwen ten goede.

Prioritaire acties

 • Onze gemeentelijke website is altijd zeer sterk geweest, maar is intussen toch wel aan vernieuwing toe. We zullen de site laten doorlichten om hem nog te verbeteren en hem te ‘restylen’.
 • Bij werken aan nutsvoorzieningen is het nodig dat er gemeenschappelijk wordt gecommuniceerd, zodat elke aannemer maximaal op de andere kan afstemmen.
 • We roepen een digitaal burgerplatform in het leven waar mensen kunnen communiceren over alles wat de gemeente aanbelangt. Nu wordt er al te vaak via sociale media in de massa geroepen, maar wij verkiezen de directe weg.

Beleidsopties

 • Om onze geëngageerde burger wat meer comfort te bieden, willen we de vragenronde op de gemeenteraad bij het begin van de vergadering zetten en niet pas aan het einde.
 • In de mate van het mogelijke zullen onze mandatarissen ook op bepaalde momenten naar de verschillende wijken en buurten trekken om daar met de mensen te spreken en de vinger aan de pols te houden.

Beste kiezer

Op de manier zoals wij hier hebben voorgesteld willen wij de gemeente besturen: open, eerlijk, luisterend en verbindend.
Hopelijk spreekt deze stijl u aan en kan u ons uw vertrouwen schenken door op ons te stemmen op 14 oktober 2018.

Hartelijk dank.

Share this Page